tel. 91 444 15 10
tel/fax 91 444 1513
ul. Wąska 13
71-415 Szczecin
Wydział Biologii
A A

Projekty badawcze realizowane na Wydziale

Granty - 40 konkurs MNiSW

lp

Kierownik -Katedra
Tytuł grantu
Czas realizacji
Rodzaj promotorski
1
Dr hab.Agnieszka Popiela, prof. US
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Problemy fitogeograficzne i flora południowej części Równiny Nowogardzkiej 
NN303 805340

Promotorski
2
Prof. dr hab. Wiesław Deptuła
Katedra  Mikrobiologii 
i Immunologii
Opracowanie norm wskaźników immunologiczno-hematologicznych wykorzystywanych w badaniach i praktyce 
NN 308 565240

Własny
3
Dr hab. Beata Tokarz-Deptuła
Katedra Mikrobiologii 
 i Immunologii
Badania F-specyficznych bakteriofagów RNA i DNA oraz bakteriofagów somatycznych w środowisku wodnym małego jeziora Rusałka w Szczecinie
NN304 018540

własny
4
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Katedra Fizjologii Roślin 
i Biotechnologii
Współdziałanie giberelin, kwasu abscysynowego oraz  miRNA w regulacji ekspresji genów SERK, SERF, WUS i PKL podczas indukcji somatycznej embriogenezy u Medicago truncatula

Własny
5
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Katedra Fizjologii Roślin
i Biotechnologii
Zastosowanie dymu do indukcji ustępowania spoczynku ziarniaków Avena Fatua. Mechanizm działania butenolidu.

Własny
6
Prof. dr hab. Jan Kępczyński
Katedra Fizjologii Roślin 
i Biotechnologii
Znaczenie bakterii z ryzosfery Medicago spp. syntezujących deaminazę ACC w promocji wzrostu roślin- podstawy fizjologiczne, biochemiczne i molekularne

Własny
7
Dr Monika Myśliwy
Katedra Taksonomii Roślin 
i Fitogeografii
Uwarunkowania zmienności geograficznej i siedliskowej zbiorowisk welonowych (Convolvuletalia sepium) w Polsce oraz ich wartość bioindykacyjna

Własny
8
Dr Anna Lubkowska
Katedra Fizjologii
Zakład Fizjologii Człowieka
Zmiany profilu lipidowego, poziomu adipocytokin oraz wskaźników stanu zapalnego u osób z otyłością prosta poddanych zabiegom kriostymulacji ogólnoustrojowej oddzielnie oraz w połaczeniu z zajęciami ruchowymi w celu redukcji masy ciała

Własny


 

Granty realizowane obecnie  (od 2008 r) i wcześniejsze


 

Nr konk

Tytuł grantu
Kierownik grantu/ Katedra
Rodzaj projektu
Czas realizacji
39
Flora naczyniowa środkowej części Pojezierza Myśliborskiego(NW Polska) i jej przeobrażenia (2010-2013)
Dr hab. Agnieszka Popiela , prof. US
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Promotorski
NN 304 362239
2010-
2013
39
Charakterystyka  i warunki siedliskowe  zbiorowisk z klasy Bidetetea tripartiti nad brzegami wód płynących północno-zachodniej Polski(2010-2013)
Dr Edyta Stępień
Katedra Taksonomii Roślin  
i Fitogeografii
Własny
NN305 360439
2010-
2013
38
Zanieczyszczenia powietrza i warunki pogodowe a zagrożenie alergenami pyłku roślin w atmosferze Szczecina
(2010-2012)
Dr Agnieszka Grinn-Gofroń
Katedra Taksonomii Roślin 
i Fitogeografii
Własny
NN305 367738
2010-
2012
38
Badanie stopnia pokrewieństwa  w obrębie rodzaju  Secale za pomocą analizy sekwencji niekodujących chloroplastowego,  mitochondrialnego i regionów IGS jądrowego r RNA
(2010-2013)
Dr Lidia Skuza
Katedra Biologii Komórki
Własny
NN310 435438

2010-
2013
38
Przyczyny  spadku wigoru roślin i ich eliminacji z populacji na przykładzie żyta Secale vavilovii  Grossh (2010-2013)
Dr Magdalena Achrem
( prof. dr hab. Stanisława Rogalska, drLidia Skuza, Mgr Anna Kalinka)
Katedra Biologii Komórki
Własny
NN310 436038
2010-
2013
38
Filogeneza oraz zróżnicowanie genetyczne gatunków sekcji Elatinella Seub. z rodzaju ElatineL.(Elatinaceae) (2010-2013)
Dr hab. Agnieszka Popiela, prof.US
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Własny
NN303 470638
2010-
2012
38
Zanieczyszczenia powietrza i warunki pogodowe a zagrożenia alergenami pyłku roślin w atmosferze Szczecina (2009-2011)
Dr Małgorzata Puc
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Własny    
NN305 367738
2009-
2011
37
Wpływ struktury krajobrazu doliny niewielkiej rzeki nizinnej na charakter fauny wybranych grup bezkręgowców wodnych
(2009- 2012)
Dr hab. Andrzej Zawal,
 prof. US
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Własny
NN305
222537

2009-
2012
37
Analiza genetyczno-immunologiczna wybranych szczepów europejskich wirusa RHD(Rabbit Haeorrhagic Disease) oraz ocena zjawiska apoptozy granulocytów i limfocytów krwi obwodowej królików zakażonych tymi szczepami (2009-2012)
Dr Beata Hukowska –Szematowicz
Katedra Mikrobiologii  
i Immunologii
Własny
NN308
289937
2009-2012
36
Badania F-specyficznych bakteriofagów RNA oraz bakterii z grupy E. coli w wybranych środowiskach wodnych
(2009-2011)
Dr Beata Tokarz-Deptuła
Katedra Mikrobiologii 
i Immunologii
Własny
NN304
319736
2009-
2011
36
Prognozowanie  dobowych stężeń pyłku Alnus, Corylus, Betula na obszarze Polski na podstawie czasoprzestrzennego modelu klimatyczno-fenologicznego (2009-2011)
Dr Małgorzata Puc
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
wyk. dr Agnieszka Grinn- Gofroń
Własny
NN305 321936
2009-
2011
36
Ostrogi jako czynnik kształtowania siedlisk antropogenicznych w rzekach: analiza zespołu bentosu, planktonu,perifitonu w zastoiskach pomiędzy ostrogami na przykładzie środkowego i dolnego biegu Odry.(2009-2012)
Dr Agnieszka Szlauer-Łukaszewska
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Limnologii
Własny
NN304
327236

2009-2012
36
Rola łownych ssaków drapieżnych w krążeniu bakterii Borrelia burgdorferii- sensu lato iBartonnella ssp.(2009-2011)
Dr Beata Wodecka
Katedra Genetyki
Własny
NN 303
372136
2009-2011
36
Otrzymanie szczepionki chroniącej przed zakażaniem krętkiem  Borrelia burgdorferi
(2009-2012); projekt realizowany wspólnie z Instytutem chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)

Dr Beata Wodecka
Katedra Genetyki
Własny
N302 041536

Kryptosporidoza u pacjentów z rakiem jelita grubego w powiązaniu z lokalizacją i złośliwością guza ( 2008-20011- grant zewnętrzny realizowany z PAM ( projekt badawczy)
( 4 lata:2008-2011)
Wyk.
 prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak, 
dr Marek Sawczuk
Katedra Genetyki
(PAM 6/08/PB)
KBN 0627/B/PO/2008/35
2008-
2011
35
Ocena przydatności wysoce specyficznej techniki makromacierzy RLB (Reverse Line Blot) do różnicowania pierwotniaków chorobotwórczych  izolowanych ze zbiorników wodnych Pomorza Zachodniego
(4.09.2008-3.09.2012)
Prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak
Wyk. dr Małgorzata Adamska,
Dr Anna Maciejewska, 
Dr Marek Sawczuk
Katedra Genetyki
Własny
NN404
248635
2008-
2012
35
Rozmieszczenie, zróżnicowanie i zagrożenia zbiorowisk welonowych Convoluvletalia sepium w dolinach rzek północno-zachodniej Polski
(2008-2011)

Dr Monika Myśliwy
Katedra Taksonomii Roślin
 i Fitogeografii
Własny
NN 305
231935
2008-2011
35
Ocena przydatności nowego regulatora wzrostu butenolidu do indukcji ustępowania spoczynku nasion i podwyższania ich wigoru. (realizowany we współpracy z University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, Republika Południowej Afryki)
Prof. dr hab. Jan Kępczyński
Katedra Fizjologii Roślin
i Biotechnologii
Własny
NN 310
151935
2008-
2010
35
Ocena wpływu krioterapii ogólnoustrojowej na stopień peroksydacji lipidów, aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom wydolności tlenowej i beztlenowej osób zdrowych(2008-2011)
Dr Anna Lubkowska
Katedra Fizjologii
Własny
NN404
027235
2008-2011
34
Badanie zmienności genetycznej grupy odmian pszenicy heksaploidalnej Triticum aestivum L za pomocą izoenzymów i markerów STS(PCR-DNA) (2008-2010)
Prof. dr hab. Stanisława Rogalska,
wyk. mgr Ewa Filip
Katedra Biologii Komórki
Promotorski
NN302
299434
2008-2010
34
Wykorzystanie jasmonianów, naturalnych regulatorów wzrostu roślin, w ochronie roślin przed patogenami grzybowymi
(2008-2010)
Prof. dr hab. Ewa Kępczyńska
Katedra Fizjologii Roślin
i Biotechnologii

Własny
NN310
140034
2008-
2010
34
Polimorfizm wybranych genów sportowców wysokokwalifikowanych jako podstawa konstrukcji profili genetycznych służących wstępnej selekcji zawodników.
(2008-2011)
Kier. Dr Marek Sawczuk
wyk. prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak,dr Agnieszka Maciejewska
Katedra Genetyki
Własny
NN404
166334
2008-
2011
34
Spontaniczne procesy rozwoju roślinności na wyrobiskach poeksploatacyjnych torfowisk wysokich (2008-2009)
Dr Marcin Wilhelm
Katedra Taksonomii Roślin
i Fitogeografii
Własny
NN 305
121434
2008-
2009
33
Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych torfowisk typu atlantyckiego o różnym stopniu oddziaływania antropogenicznego
(2007-2010)
Kier. Dr Małgorzata Stasińska,
wyk. dr Zofia Sotek
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Własny 
NN305
261733
2007-2010
33
Mitogenomiczna charakterystyka polskich słodkowodnych gatunków małży
(2007-2011)
Kier. Dr Marianna Soroka,
wyk. dr Anna Rymaszewska
Katedra Fizjologii
Własny
NN 303
364733
2007-2011
32
Zjawiska immunologiczne, apoptoza oraz badania genetyczne różnych szczepów wirusa RHD (rabbit haemorrhagic diseae) pochodzących z wielu krajów europejskich
(2007-2009)
Prof.dr hab. Wiesław Deptuła
Katedra Mikrobiologii 
i Immunologii

Własny
NN308
03832/3662
2007-2009
32
Ekspansywne sposoby użytkowania wybranych fitocenoz Łąk Skoszewskich Jako forma ich czynnej ochrony.
(2007-2009)
Prof. dr hab. Maciej Rogalski
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Promotorski
N310
09932/4135

2007-2009
30
Wypas koni jako czynnik ekologiczny kształtujący fitocenozy trawiaste
2007-2009
Prof. dr hab. Maciej Rogalski
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Promotorski
N31007532/
3126
2007-2009

Zmienność fenologiczna, morfologiczna wybranych ekotypów Poa pratensis L w aspekcie ich cech użytkowych i zachowania puli genowej gatunku 
(2006-2009)
Prof. dr hab. Maciej Rogalski
Katedra Ekologii I Ochrony Środowiska
Własny
2P06R8630
2006-2009

 

Granty zlecone-  realizowane obecnie 

 

lp

Nazwa  grantu
Kierownik projektu
Katedra
Czas trwania
Rodzaj 
projektu
1
Oddziaływanie wód kanału zrzutowego Elektrowni Dolna Odra o podwyższonej temperaturze na ryby i faunę bezkręgową wód Dolnej Odry na lata 2009-2014
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
2009-
2014
Projekt zlecony z przemysłu
(Dolna Odra)
2
Restauracja rybacka zlewni Drawy z uwzględnieniem rekultywacji, ochrony i poprawy środowiska oraz rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2010-2015
Prof. dr hab. Józef Domagała
Katedra Zoologii Ogólnej
2010-
2015
Projekt zlecony z 
SPOR
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Wyszukiwarka

Kalendarz

kwiecień 2020
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Odwiedź nas:

Jak do nas trafić